Forretningsbetingelser

Medmindre andet er aftalt skriftligt med Advokatfirmaet Lisbeth Pahl & Thorbjørn Aaberg, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver sag/opgave, som advokatfirmaet efter klientens anmodning påtager sig at yde bistand i forbindelse med.

Vi yder juridisk rådgivning i overensstemmelse med det Danske Advokatsamfunds regler, herunder reglerne om advokatetik og god advokatskik. Oplysninger om Advokatsamfundet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Advokaterne Lisbeth Pahl og Thorbjørn Aaberg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Virksomheden er organiseret som et interessentskab med advokat Lisbeth Pahl og Thorbjørn Aaberg som interessenter.

Ved modtagelsen af en sag undersøger vi gennem vores interne procedurer herfor, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Såfremt det konstateres, at der foreligger en interessekonflikt, bistår vi gerne med henvisning til en anden advokat.

Advokatfirmaet er som alle andre advokatvirksomheder omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer, at vi ved f.eks. ejendomshandler skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienter.

Advokatfirmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Vi korresponderer blandt andet via e-mail. Vores e-mailkorrespondance er ikke krypteret, og vi er ikke ansvarlige for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge heraf.
Vort salær beregnes på grundlag af en række faktorer, herunder medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, graden af specialistviden, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar, tidspres mv.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret og forud for omkostningernes afholdelse. Som eksempler på sådanne udgifter kan nævnes afgifter, fx tinglysningsafgifter, retsafgifter og gebyrer.

I forbindelse med, at der indgås aftale om ydelse af bistand, giver vi oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det skønnede honorar. Det vil ofte ikke være muligt at oplyse et fast vederlag, og i sådanne tilfælde angiver vi i stedet den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller giver et begrundet overslag. Klienten vil endvidere efter anmodning få oplysning om, hvilke udlæg vi forventer at skulle afholde i forbindelse med sagen.

Vort honoror vil normalt blive faktureret ved sagens afslutning. Afhængigt af sagens karakter vil der kunne ske løbende a conto afregning.

I forbindelse med det første møde undersøger vi mulighederne for opnåelse af retshjælp og fri proces.

Advokatfirmaet Lisbeth Pahl & Thorbjørn Aaberg, er ansvarlig for at den leverede rådgivning er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er ansvarsforsikret i Codan. Der er via samme forsikringsselskab stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom.

Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet. Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside.

Designet af Standoutmedia