Forretningsbetingelser

Medmindre andet er aftalt skriftligt med Advokatfirmaet Lisbeth Pahl & Thorbjørn Aaberg, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver sag/opgave, som advokatfirmaet efter klientens anmodning påtager sig at yde bistand i forbindelse med.

Vi yder juridisk rådgivning i overensstemmelse med det Danske Advokatsamfunds regler, herunder reglerne om advokatetik og god advokatskik. Oplysninger om Advokatsamfundet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Advokaterne Lisbeth Pahl og Thorbjørn Aaberg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Virksomheden er organiseret som et interessentskab med advokat Lisbeth Pahl og Thorbjørn Aaberg som interessenter.

Ved modtagelsen af en sag undersøger vi gennem vores interne procedurer herfor, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Såfremt det konstateres, at der foreligger en interessekonflikt, bistår vi gerne med henvisning til en anden advokat.

Advokatfirmaet er som alle andre advokatvirksomheder omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer, at vi ved f.eks. ejendomshandler skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienter.

Advokatfirmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Vi korresponderer blandt andet via e-mail. Vores e-mailkorrespondance er ikke krypteret, og vi er ikke ansvarlige for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge heraf.
Vort salær beregnes på grundlag af en række faktorer, herunder medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, graden af specialistviden, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar, tidspres mv.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret og forud for omkostningernes afholdelse. Som eksempler på sådanne udgifter kan nævnes afgifter, fx tinglysningsafgifter, retsafgifter og gebyrer.

I forbindelse med, at der indgås aftale om ydelse af bistand, giver vi oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det skønnede honorar. Det vil ofte ikke være muligt at oplyse et fast vederlag, og i sådanne tilfælde angiver vi i stedet den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller giver et begrundet overslag. Klienten vil endvidere efter anmodning få oplysning om, hvilke udlæg vi forventer at skulle afholde i forbindelse med sagen.

Vort honoror vil normalt blive faktureret ved sagens afslutning. Afhængigt af sagens karakter vil der kunne ske løbende a conto afregning.

I forbindelse med det første møde undersøger vi mulighederne for opnåelse af retshjælp og fri proces.

Advokatfirmaet Pahl og Aaberg har klientkonti i Nordjyske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb på til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.
Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokatfirmaet Pahl og Aaberg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet Lisbeth Pahl & Thorbjørn Aaberg, er ansvarlig for at den leverede rådgivning er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er ansvarsforsikret i Codan. Der er via samme forsikringsselskab stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom.

Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet. Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside.

 

PERSONDATAPOLITIK

Indledning
Advokatfirmaet Lisbeth Pahl og Thorbjørn Aaberg indsamler personoplysninger i en lang række situationer. Vi er derfor også meget opmærksomme på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler, når du eksempelvis indgår en aftale om rådgivning med os, eller retter henvendelse til os på e-mail.

Hvem er dataansvarlig?
I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Advokatfirmaet Lisbeth Pahl og Thorbjørn Aaberg som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Advokatfirmaet Lisbeth Pahl og Thorbjørn Aaberg
Danmarksgade 81, 2. tv.
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 43 11 11
CVR-nr. 61 92 14 19
Mailadresse: pahl@aaberg.dk

Hvilke oplysninger behandles?
Advokatfirmaet Lisbeth Pahl og Thorbjørn Aaberg behandler oplysninger, der kan bruges til at identificere vores kunder og samarbejdspartnere. Oplysningerne omfatter almindelige oplysninger i form af kontaktoplysninger, oplysninger om det sagsforløb, vi skal forholde os til som et led i vores rådgivning, hvidvaskoplysninger etc.

Formål og anvendelse
De personoplysninger, Advokatfirmaet Lisbeth Pahl og Thorbjørn Aaberg behandler, er begrænset til det, der er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen. Oplysningerne anvendes kun til det formål, de pågældende oplysninger blev indsamlet til.

Når du henvender dig til os, behandler vi dine personoplysninger for at kunne håndtere din henvendelse og yde den ønskede service.

Grundlag for behandling af almindelige personoplysninger
Grundlaget for, at vi behandler de pågældende oplysninger, er f.eks.:

  • Samtykke fra den registrerede
  • Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan opfylde vores kontrakt med den registrerede
  • Vi har foretaget en interesseafvejning og vurderet, at Advokatfirmaet Lisbeth Pahl og Thorbjørn Aaberg har en legitim interesse i at foretage behandlingen, og at der ikke er nogle væsentlige interesser hos den registrerede, som går forud herfor
  • De pågældende oplysninger er allerede offentliggjort andet steds af den registrerede selv
  • Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan fastslå eller forsvare et retskrav

Personoplysningerne ajourføres løbende, og vi gennemgår løbende vores systemer og e-mails med henblik på at vurdere, hvad der er relevant at gemme.

Sletning
Der er fastlagt en række procedurer for sletning af personoplysninger. Opbevaringsperioden afhænger dog af, hvad formålet med at behandle de pågældende personoplysninger er. Dette skyldes, at vi sletter personoplysninger, når formålet med at behandle dem ikke længere er til stede, og vi ikke har et grundlag for fortsat at opbevare oplysningerne.

Oplysninger i forbindelse med hvidvaskloven herunder kopi af pas, kørekort og sundhedskort opbevares i 5 år. I andre sager kan vi have ret til at gemme oplysningerne i 10 år på baggrund af anden lovgivning, f.eks. forældelsesloven.

Videregivelse
Advokatfirmaet Lisbeth Pahl og Thorbjørn Aaberg videregiver kun oplysninger til samarbejdspartnere eller øvrige tredjeparts aktører, hvis der er er et særskilt og sagligt grundlag herfor, f.eks. i forbindelse med ansøgning om retshjælp, tinglysning osv.

Dine rettigheder
Du har altid mulighed for at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt at få udleveret en kopi af de personoplysninger, vi opbevarer om dig. Hvis vi modtager en anmodning om indsigt, vil vi vurdere, hvilke oplysninger der er omfattet af indsigtsretten, idet vi ikke må udlevere oplysninger, som kan krænke andre personers rettigheder.

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende personoplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning tager vi stilling til, om personoplysningerne skal rettes.

Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

Vi er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller udnytte en af de ovenstående rettigheder, kan du rette henvendelse til os på mail: pahl@aaberg.dk

Du har også mulighed for at læse mere om reglerne for behandling af personoplysninger, klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den instans, som behandler klager over virksomheders behandling af personoplysninger.

 

 

Designet af Standoutmedia